Algemene Voorwaarden 

Consumenten

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Hoi Sarah worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Hoi Sarah;

1.2 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 

1.3 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; 

1.4 Dag: kalenderdag; 

1.5 Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; 

1.6 Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode; 

1.7 Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of Hoi Sarah in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 

1.8 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 

1.9 Hoi Sarah: de gebruiker van deze voorwaarden, Hoi Sarah en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 

1.10 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Hoi Sarah en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 

1.11 Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft; 

1.12 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Hoi Sarah gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Hoi Sarah en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Hoi Sarah en consument.

2.2 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan Hoi Sarah zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.Artikel 3 - Het aanbod

3.1 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Hoi Sarah gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Hoi Sarah niet.

3.2 Hoi Sarah heeft allen tijde het recht om door haar moverende redenen de opdracht te annuleren of zonder ingebrekestelling te ontbinden, zoals maar niet uitsluitend in de gevallen dat de inhoud van de geplaatste order naar het beslissende oordeel van Hoi Sarah in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde of betamelijkheid.Artikel 4 - De overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4.3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Hoi Sarah onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Hoi Sarah is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

4.3 Hoi Sarah kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Hoi Sarah op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.4 De consument dient bestanden kant-en-klaar aan te leveren, conform de aanleverspecificaties van Flyerzone.Artikel 5 - Wijziging van de opdracht

5.1 Door de consument verlangde wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de consument extra in rekening gebracht.

5.2 Door de consument verlangde wijzigingen in de oorspronkelijke order, moeten door de consument tijdig en schriftelijk aan Hoi Sarah ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de consument.

5.3 Door de consument verlangde wijzigingen in de oorspronkelijke order, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door Hoi Sarah wordt overschreden. Deze mogelijke levertijdoverschrijding komt voor risico van consument, waarbij consument Hoi Sarah voor eventuele gevolgen daarvan niet kan aanspreken.Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

6.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden, behalve producten en diensten die uitgesloten zijn van het herroepingsrecht en die in deze voorwaarden in artikel 10 zijn genoemd.

6.2 De in lid 6.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Hoi Sarah mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

6.3 De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

6.4 De in lid 6.3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

6.5 Indien Hoi Sarah de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6.6 Indien Hoi Sarah de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

7.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

7.2 De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 7.1.

7.3 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Hoi Sarah hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

8.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Hoi Sarah.

8.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 8.1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Hoi Sarah. Dit hoeft niet als Hoi Sarah heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

8.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Hoi Sarah verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

8.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Hoi Sarah niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Hoi Sarah aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

8.6 Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument Hoi Sarah een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Hoi Sarah is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

8.7 De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

  • hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

  • hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

  • Hoi Sarah heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

8.8 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

9.1 Als Hoi Sarah de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

9.2 Hoi Sarah vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Hoi Sarah in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Hoi Sarah aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

9.3 Hoi Sarah gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

9.4 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Hoi Sarah de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De navolgende producten en diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:

10.1 Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

  • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Hoi Sarah de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

10.2 Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

10.3 Kranten, boeken of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop. 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

11.1 Hoi Sarah zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Hoi Sarah kenbaar heeft gemaakt.

11.3 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Hoi Sarah tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Hoi Sarah bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

11.4 Hoi Sarah heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen.

11.5 Opgegeven leveringstermijnen door Hoi Sarah gelden nooit als fatale termijnen maar altijd als indicatie.

11.6 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Hoi Sarah zijn.

11.7 Indien de consument wijzigingen in de specificaties wenst vervalt de oorspronkelijk opgegeven levertijd.Artikel 12 - Klachtenregeling

12.1 Hoi Sarah beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

12.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Hoi Sarah.

12.3 Bij Hoi Sarah ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Hoi Sarah binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

12.4 De consument dient Hoi Sarah in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

12.5 Afwijkingen bij kleurendruk, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend in kwaliteit, lettertype, kleur, vouw, dikte enz. geven geen reden tot afkeuring of klagen.

12.6 Voor papier zijn afwijkingen in het gramgewicht per vierkante meter naar boven en naar beneden toelaatbaar.Artikel 13 - Overmacht

13.1 Buitengewone omstandigheden die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Hoi Sarah overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat consument recht heeft op schadevergoeding.

13.2 Als buitengewone omstandigheden gelden bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, technische belemmeringen in het productieproces bij Hoi Sarah, internetstoring, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Hoi Sarah of de consument, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Hoi Sarah, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Hoi Sarah.

13.3 Hoi Sarah is in geval van overmacht gerechtigd om of de overeenkomst te annuleren, op te schorten of te wijzigen, totdat de situatie van overmacht is geëindigd.

 

 Artikel 14 - Aansprakelijkheid

14.1 Hoi Sarah is niet aansprakelijk voor enige schade die consument in verband met de uitvoering van deze overeenkomst lijdt, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Hoi Sarah.

14.2 In het geval Hoi Sarah, ondanks het bepaalde in de overeenkomst, aansprakelijk is voor schade jegens de consument is de aansprakelijkheid van Hoi Sarah beperkt tot een bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten verzekering wordt uitbetaald.

14.3 Wanneer om welke reden ook geen uitkering krachtens de in lid 14.2 bedoelde verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door Hoi Sarah inzake de betreffende overeenkomst aan consument in rekening is gebracht dan wel maximaal nog in rekening kan worden gebracht.

14.4 Hoi Sarah staat niet in voor eigenschappen van het geleverde, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend houdbaarheid, hechting, kleur, glans, licht- of kleurechtheid, slijtvastheid enz.Artikel 15 - Garantie en vrijwaring

15.1 Consument vrijwaart Hoi Sarah volledig tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade of kosten, die derden geldend (kunnen) maken.

15.2 Consument garandeert Hoi Sarah, dat met zijn opdracht aan Hoi Sarah en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de door consument geleverde bestanden zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend kopie, modellen, tekeningen, boeken, geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere wet- of regelgeving op het gebied van het auteursrecht, intellectuele eigendomsrecht, industriële eigendomsrecht dan wel op grond van onrechtmatige daad.

15.3 Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 15.2 van dit artikel naar het redelijke en beslissende oordeel van Hoi Sarah twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Hoi Sarah bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Hoi Sarah door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt.

15.4 Indien Hoi Sarah voor enige schade door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal consument haar volledig vrijwaren en Hoi Sarah alles vergoeden wat zij aan deze derde en als –direct en indirect- gevolg van deze aansprakelijkstelling dient te voldoen, waaronder maar niet uitsluitend, de schadevergoeding, winstafdracht, rente, incassokosten en de werkelijke kosten van de juridische bijstand.Artikel 16 - Overige bepalingen

16.1 Het is Hoi Sarah toegestaan deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

16.2 Indien een bepaling uit deze voorwaarden in strijd met dwingendrechtelijke bepalingen, dan blijven de overige bepalingen in deze voorwaarden onverkort van toepassing. De nietige of vernietigbare bepaling zal worden vervangen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. 

16.3 Op overeenkomsten tussen Hoi Sarah en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht of uitgevoerd.

 

Product added to wishlist
Product added to compare.

Door onze website te bezoeken ga je automatisch akkoord met onze privacy policy en algemene voorwaarden.

Deze website maakt gebruik van cookies.